RESTRUKTURYZACJA


W przypadku problemów finansowych koniecznie skontaktuj się z doradcą Klienta w naszym Banku. W przypadku pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytu hipotecznego możesz wnioskować o:

  • czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie – w czasie zawieszenia będziesz płacić tylko odsetki
  • stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu poprzez wydłużenie okresu spłaty 

Osoby korzystające z limitu w koncie, linii kredytowej, karty kredytowej mogą wnioskować o:

  • rozłożenie zadłużenia na stałe, miesięczne raty.

Restrukturyzacja z art. 75c Prawa bankowego

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2020r. poz. 1896 z póź. zm.), jeśli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

W przypadku złożenia takiego wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie szczegółowe przyczyny odrzucenia wniosku.

 

POWRÓT