Zawieszenie spłaty kredytu


 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

 WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

· od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

· od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

· od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 Wniosek do pobrania

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kredyt, który ma podlegać zawieszeniu spłaty musi być przeznaczony na nieruchomość, w której mieszka lub planuje zamieszkać Kredytobiorca.

 

W okresach zawieszenia spłaty kredytu wszelkie  dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące spłaty kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie będą przez Bank realizowane;

W okresach Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego musi być dostarczony do Banku przed terminem spłaty raty/ odsetek  lub w dniu ich spłaty przed godziną 15:00

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

1) osobiście w Placówce Banku (wymagana obecność wszystkich kredytobiorców),

2) poprzez system bankowości elektronicznej, wyłącznie w przypadku kiedy występuje 1 kredytobiorca.

 Instrukcja składania wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej. <Miniaplikacja Wnioski>,<Opcja Wiadomości>

O dacie przyjęcia wniosku decyduje data otrzymanie przez Bank, wnioski dostarczone w dni robocze do godziny 15:00 są traktowane jako wnioski dostarczone w danym dniu,  natomiast dostarczone po godzinie 15:00, jako dostarczone w kolejnym dniu roboczym. Wnioski otrzymane w dniach wolnych od pracy traktuje się jako wnioski otrzymanie w pierwszym dniu roboczym po dacie otrzymania. 

Inne formy złożenia wniosku:

1) W przypadku złożenia wniosku droga email, na adres; centrala-bs.dabrowatarnowska@bankbps.pl  wniosek powinien być kompletny i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich kredytobiorców. W przypadku kiedy Wniosek który nie będzie opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym wszystkich kredytobiorców, lub gdy weryfikacja jego kompletności jest negatywna jest odrzucany.

O dacie przyjęcia wniosku drogą e-mail decyduje data otrzymanie emaila przez Bank, emaile dostarczone w dni robocze do godziny 15:00 są traktowane jako emaile dostarczone w danym dniu,  natomiast dostarczone po godzinie 15:00, jako dostarczone w dniu kolejnym roboczym. Wiadomości elektroniczne które dotarły na skrzynkę pocztową w dniach wolnych od pracy traktuje się jako otrzymane w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 

2) W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową na adres Centrali lub Placówki Banku, wniosek powinien być kompletny i opatrzony podpisem wszystkich kredytobiorców potwierdzonym notarialnie. Wniosek który nie będzie opatrzony podpisem wszystkich kredytobiorców potwierdzonym notarialnie, lub gdy weryfikacja jego kompletności jest negatywna, jest odrzucany.

O dacie przyjęcia wniosku droga pocztową decyduje data otrzymania listu przez Bank a nie data jego nadania.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Warto zapamiętać

  • Wniosek o zawieszenie spłaty rat musi być podpisany przez wszystkich współkredytobiorców.
  • Tzw. wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu trzeba będzie zapłacić później.
  • Informacja o skorzystaniu z zawieszenia spłaty rat będzie przekazana do BIK.
  • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.    
  • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty lub odsetek Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

 

INFORMACJA O RYZYKACH

1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.

2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej nie ponosi odpowiedzialności.

3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

 

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

 • komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz

 • Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

 

POWRÓT