Fundusz Wsparcia Kredytobiorców


FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców reguluje Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu Kredytobiorców którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Pomoc z Funduszu mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający, z tytułu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zgodnie z art 2. 2 Ustawy.

Forma przyznawania pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej

Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego wniosku, w Banku Spółdzielczym, który udzielił kredytu, w zależności od zgłoszonej potrzeby kredytobiorcy, w formie:

• zwrotnego wsparcia w postaci dopłaty do raty kredytu przez okres 36 miesięcy. Fundusz pokrywa część raty kredytowej (do 2000 zł / m-c przez 36 m-cy), lub

• zwrotnej pożyczki na spłatę części zadłużenia, która pozostała po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Fundusz pokrywa brakującą kwotę do spłaty kredytu po sprzedaży mieszkania / domu , lub

• promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Warunki uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

O pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą starać się kredytobiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

• w dniu złożenia wniosku minimum jeden z kredytobiorców jest zarejestrowany jako bezrobotny (rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło za wypowiedzeniem złożonym przez kredytobiorcę lub z jego winy), nie dotyczy małżonków, którzy nie są współkredytobiorcami;

• miesięczne koszty kredytu przekraczają połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego (rata kapitałowo-odsetkowa do dochodu (RdD) > 50%);

• miesięczne dochody gospodarstwa domowego, pomniejszone o miesięczne koszty kredytu nie przekraczają:

dla gospodarstw jednoosobowych – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy (od 01 stycznia 2022 r. wynosi 1552 zł);

dla gospodarstw wieloosobowych – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art.. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczny członków Gospodarstwa domowego Kredytobiorcy (od 01 stycznia 2022 r. wynosi 1200 zł na osobę).

 Odmowa udzielenia wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Otrzymanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będzie możliwe jeżeli:

• utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;

• jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;

• przed złożeniem wniosku umowa kredytowa została przez Bank wypowiedziana;

• Bank pozyskał informacje o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania

• jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu, świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);

• kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

• kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

• kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

Wstrzymanie wypłaty przyznanej pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wypłata środków przez BGK z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zostanie wstrzymana jeżeli:

• przestają być spełniane warunki posiadania statusu bezrobotnego, wysokości dochodu lub liczby osób w gospodarstwie domowym w odniesieniu do kryteriów uzyskiwania pomocy społecznej, stosunku raty do dochodu (RdD), opisane powyżej;

• w przypadku wsparcia w spłacie, nieruchomość będąca przedmiotem kredytu zostanie sprzedana;

• umowa kredytowa zostanie wypowiedziana;

• zostaną podjęte czynności egzekucyjne z kredytowanej nieruchomości;

• kredyt zostanie spłacony.

Spłata pożyczki lub wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zwrot Wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty Wsparcia i jest dokonywany przez 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia.

Dodatkowo kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o:

• zbyciu przedmiotu kredytowania;

• zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;

• podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;

• o utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;

• zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UZYSKANIE WSPARCIA LUB POŻYCZKI Z FUNDUSZU WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wraz z dodatkowymi dokumentami jest składany w Banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.


Do Wniosku o udzielenie wsparcia Kredytobiorcy są zobowiązani dołączyć, w zależności od warunku, na podstawie którego ma być przyznana pomoc:

1)      Wniosek o udzielenie Wsparcia, Promesy lub Pożyczki na spłatę zadłużenia dla Kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, wraz z dokumentami do Wniosku tj.

a)      w przypadku wnioskowania o udzielenie Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia z tytułu posiadanego przez Kredytobiorcę statusu osoby bezrobotnej  - zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o posiadanym statusie bezrobotnego;

b)      w przypadku wniosku o udzielenie  Promesy  - przedwstępną Umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości;

c)       w przypadku wniosku o udzielenie  Pożyczki na spłatę zadłużenia - Umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości;

2)   formularz zgód marketingowych, oraz klauzulę informacyjną Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej , o ile nie zostały wcześniej złożone lub wymagają zmiany 

3)     klauzula informacyjna BGK dla Kredytobiorców;

4)      inne dokumenty uzgodnione z Bankiem (w przypadku wątpliwości co do prawidłowości złożonego oświadczenia - wystąpiły przesłanki wskazujące na wyższy dochód niż Kredytobiorca oświadczył, np. wpływy na rachunku prowadzonym w Banku z tytułu wynagrodzenia od pracodawcy, dokumenty dochodowe złożone do innej transakcji).

Szczegółowej informacje o Funduszu Wsparcia kredytobiorców znajdują się na stronie BGK.

POWRÓT